BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlarda İzin Süresi 6 Aydan 2 Yıla Çıkartıldı

 

 

Türkiye'de, mavi kart sahibi olup bir işyerinde çalışan veya işyeri sahibi olan olan mavi kart ( pembe kart ) sahibi  kişiler, yurt dışından kendi adlarına  kullanılmış veya yeni  (herhangi bir yaş sınırı olmadan) araçlarını Türkiye'ye getirebilecekleri gibi yurt dışından kullanılmış veya yeni araç satın alıp hiçbir vergi vermeden kullanabileceklerdir.

 

13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de,  2015/8113 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” adi ile yayımlanan söz konusu Karar ile, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarında izin süresi 6 aydan 24 aya çıkartıldı.

 

Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları 2 yıl süreyle kullanılabilecektir.

 

Vatandaşlarin yurt dışında üzerlerine tescilli taşıtlarıyla Türkiye’ye geldiklerinde bağlı bulundukları gümrük müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İşlemler başladığında gümrük müdürlüğü aracınızla ilgili olarak ‘Araç Tespit Tesellüm Tutanağı’ hazırlar ve pasaportunuza ‘Araç Türkiye dışına çıkmıştır’ damgası vurulur. Bu damga ile birlikte işlem yapılacak olan araç gümrük ambarına çekilir ve sahibine evrakları tamamlayabilmesi için zaman verilir.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi (Y.T.G.G.K) alabilmek için Araç Tespit Tesellüm Tutanağı’nın ıslak imzalı bir kopyası ve araç için belirlenen teminat bedeli ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na ait bürolara başvurulması gerektmektedir. Araç sahiplerinin Turing Kurumunca hazırlanan Y.T.G.G.K ‘yi gümrük müdürlüğüne teslim etmeleri sonraki aşama. Bunun yanı sıra henüz Türk plakası belli olmayan araca Trafik Sigortası (Plaka yeri geçici boş bırakılıp) yaptırılması gerekiyor. Ancak bu iki belge ile araç gümrük ambarından tekrar geri alınabilir.

Yurt dışından getirilen tüm taşıtlar için Türk Standartları Enstitüsü’nden "AiTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi" alınması gereklidir. Söz konusu belge için bir mühendislik firmasının yardımını almanız gerekebilir. Bu firmalar aracın projesi ile birlikte tüm evrakları ilgili makama sunup taşıtınıza Uygunluk Belgesi alabilmektedir.

Alınan TSE belgesi ve Trafik Sigortası ile halen yabancı plakalı aracınızla araç muayene istasyonlarına gidip TÜV işlemleri yapıldıktan sonra toplanan tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde gümrük müdürlüğüne teslim edilmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere bir şahadetname hazırlatılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Son olarak ; Y.T.G.G.K. kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlar ile yabancı uyruklu kişilerin taşıtlarına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce MA-MZ harf serisini taşıyan plakalar verildiğinden, ruhsat çıkarıp Türk plakası almak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

1- İki adet Ek1 formu
2- Araç Muayene (TÜV)
3- Şahadetname
4- Turing'in düzenlediği karne fotokopisi
5- Araç Uygunluk Belgesi (TSE)
6- Kişinin çalıştığı yerden çalıştığına dair belge
7- Pasaport
8- İkamet tezkere fotokopisi 
(Mavi Kartlılara ve Çalışma İzni sahibi yabancılara gerek yok)
9- Eğer sahipse Mavi Kart fotokopisi
10- Trafik sigortasi
11- Kırtasiyeden alınacak kırmızı araç dosyası

 

 

2015/8113 sayılı Karar ile 2009/15481 sayılı Karar’da yapılan değişiklik aşağıdadır:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlar da dahil olmak üzere altı ay,

5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsuskara taşıtlarına yirmidört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,

 

Geçici ithalata izin verilen taşıtlar ise 2009/15481 sayılı Kararın 19 ‘uncu maddesinde yer almaktadır.

Bu maddeye de aşağıda yer verilmiştir :

 

Taşıtlara ilişkin belli özel şartların bazıları :

MADDE 19- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin kişisel kullanım amacıyla getireceği 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihten itibaren en fazla üç ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

(2) Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek üzere gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde, adlarına kayıtlı olmak şartı ile geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilecek, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici ithalat izni verilir.

(3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından kişisel veya ticari amaçla kullanmak üzere getirilen ve 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki koşulları taşıyan taşıtın, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek kişi tarafından kullanılmasına izin verilir. Ancak, kişisel amaçla kullanılacak taşıtlar için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki koşul aranmaz.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar ile Türkiye'de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni verilir.

(6) Ticari kullanıma mahsus deniz, hava ve demiryolu taşıtlarına, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat izni verilir.

 

Avukat Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı

 

Rappentorgasse 6    veya

Obststr. 7
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  veya  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

 

Her şeyden önce yapılmak istenen işlemlerin bu konuda ehil bir avukat aracılığıyla yapılması önemlidir. Böylece işlerin bir avukat tarafından yürütülmesi hem kişilere kolaylık sağlayacak, hem de işlemlerin daha sağlıklı yürümesine ve olası dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine yarayacaktır.

Dikkat edilmesi gereken ilk konu; alınmak istenen taşınmazın tapuda kayıtlı parsel alanı ile fiili alanının aynı olup olmadığının tespitidir. Alıcılar ne yazık ki zaman zaman böyle durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu gibi sorunların önüne geçmek için bir harita mühendisi marifetiyle tapuda yazılı parselin fiili alanını tespit ettirmek alıcının yararına olacaktır. Mesela, arsa satın almak isteyen kişiye arsa yeri gösterilip anlaşma yapıldıktan ve tapuda işlemler tamamlandıktan sonra, sözkonusu arsanın sahibi olduğunu sanan kişi kendisine gösterilen yeri satmak isteyince, aldığı arsanın aslında kendisine gösterilen arsa olmadığını, kendi mülkünün 30-40 km daha uzakta verimsiz bir toprak olduğunu öğrenebilir. Buna benzer daha başka örnekler göstermek mümkün.

Daire satın almak isteyen kişilerin ise, taşınmazı almadan önce, tapuda görünen kat mülkiyeti planıyla belediyede bulunan planın uyuştuğundan emin olmaları gerekir. Bu iki plan arasındaki olası farklılık, özellikle ileride kredi çekmek suretiyle işlem yapılmak istenildiğinde sorun olarak karşılaşabileceğiniz bir durumdur.

Bunun yanı sıra taşınmazın imar planlarına uygun olması, bir bina söz konusu ise iskan izninin bulunması gerekmektedir. İmar planına uygun olmayan veya iskan izni alınmamış binalar ve sahipleri için çeşitli yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir yaptırıma maruz kalmamak için bir avukat aracılığı ile binanın gerekli izinlerinin alınıp alınmadığını kontrol ettirmelidir. Aynı şekilde çeşitli mağduriyetlere mahal vermemek açısından satın alınacak gayrimenkulün önceki sahibinden doğan herhangi bir borcunun olmadığından muhakkak emin olunmalıdır. Elektrik, doğalgaz ve su gibi aboneliklerin geçmişten kalan borçları abonelik devirlerinin yapılamamasına neden olmaktadır.

Satın alınacak taşınmaz, alım-satım işlemleri sırasında eski sahibi tarafından halen kullanılıyorsa, eski mal sahibi ile evin tahliye edeleceği tarih konusunda bir anlaşma yapılması da önemlidir. Zira böyle durumlarla karşılaşan alıcı kişiler, eve yerleşmekte gecikmekte ve bu yüzden fazla masraf yapmak zorunda kalmaktadırlar.

Ayrıca Türkiye’de taşınmaz devredilirken belli bazı hallerde mevcut olan kira sözleşmesi de aynı şekilde devredileceğinden; alınacak taşınmazı kullanan bir kiracının olup olmadığını, eğer kiracı bulunuyorsa kira sözleşmesinin şartlarının incelenerek karar verilmesini öneririm.

İnşaat halinde alınan daireler için dikkat edilmesi gereken konulara değinmek gerekirse; ileride inşaat bittiğinde, dairenin alıcıya teslimini garantilemek ve daire üzerinde haklar tanıması açısından kat irtifakı kurulması önemlidir. Bunun yanında inşaat sahibiyle, yani müteahhitle ayrıca bir sözleşme imzalanması gerekir. Sözleşmede inşaatın ne zaman biteceği, ne zaman teslim edileceği, hangi malzemelerin kullanılacağı gibi hususların belirlenmesi ileride beklenmedik durumlarla karşılaşılmaması açısından önemlidir. Ne yazık ki bu önlemleri almayan bazı kişiler, parasını ödedikleri halde evi teslim alamamak, geç teslim almak veya evin içinin beklentilerine uygun olmaması gibi sorunlarla mağdur olabilmektedirler.

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ

 

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için gerekli işlemler :

1.Sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi :

Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür.

Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.

2. Yabancıların taşınmaz edinimindeki kanuni sınırlamalar :

A. Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.

B. Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.

 

3. Pratik bilgiler :

A. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:

-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,

-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,

-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını

veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

B. Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.

C. Ülkemizde mülk almak isteyen yabancıların,

- İlgilisi olduğunu kanıtlaması kaydıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde bahsekonu taşınmaz hakkında bilgi edinmeden hukuki bağlayıcılığı

olan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları,

-Satıcı şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan işlemlerini başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs veya firmalar ile çalışmamaları uygun olacaktır.

Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmaları mümkün değildir.

 

Avukat

Gülşen YILDIZ


Istanbul ve Freiburg Barolarında kayıtlı 

Türk Hukuku Avukatı (gem.§206 BRAO)


Rappentorgasse 6,
77933 Lahr
T. 0049 7821 - 631 66 82
M. 0049 176 - 615 64 878

F. 0049 7821 - 26096

https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1 Ocak 2016 Yurtdışı Borçlanmaya %30  Zam Geliyor !


Almanya veya Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti ve mavi kart sahibi vatandaşların, yurtdışı hizmet borçlanması yaparak Türkiye’den emekli olmaları konusunda özellikle bilmeleri gereken önemli bir husus da, yeni yıldan itibaren borçlanma bedellerine  %30a varan oranlarda zam gelecek olmasıdır.

 

Bilindiği gibi, Türkiye’den emeklilik için ödenmesi gereken Yurtdışı Hizmet Borçlanması bedeli asgari ücrete bağlı olarak değişmektedir.  1 Ocak 2016’dan itibaren asgari ücretin 1.000 TL’den 1.300 TL’ye yükseltilmesi planlanmaktadır.  Bu nedenle asgari ücret artışına paralel olarak yurtdışı borçlanma bedelinde de 1 Ocak 2016 itibari ile artma olacaktır. Dolayısıyla 1 Ocak 2016'dan sonra yapılan tüm başvurularda, borçlanma bedellerinin  %30 zamlı olarak ödenmesi beklenmektedir.

 

Emeklilik bedelindeki fazla ödemeye ilişkin farkı örneklerle açıklamak, aradaki farkı görebilmek açısından daha faydalı olacaktır :

örnegin ;  3600 günden Emekli olabilecek 58 yaşındaki ev hanımı  49.000 TL yerine 63.600 TL ödeyecekken, 5400 günden Emekli olabilecek 52 yaşındaki erkek çalışan  73.400 TL yerine 95.400 TL ödemek durumunda kalacak.

DOĞUM BORÇLANMASI = 9.785.- TL. iken 13.960.- Tl.olacak

3600 güne karşılık 48.924.- TL.ödenirken 69.804.-TL.olacak

5000 güne karşılık 67.950.- TL.ödenirken 96.950.- TL.olacak.

 

Bu nedenle, başvurunun 30 Aralık 2015'ten önce yapılması çok önemlidir. Zira başvurunun bu sene içinde yapılması halinde, zamsız ödemenin   2016 yılında 6 ay içerisinde ödenmesi de mümkün olacaktır.

Vatandaşın başvuruları artınca,  çeşitli isimler altında iş takipçilerinin ortaya çıktığı görülüyor. Bunların hukukçu olmadığı malum. "Biz sizin adınıza başvuruları yapıp paranızı alalım" deniliyor. İçlerinde ciddi olanlar vardır, ayırmak gerekir elbette. Ancak yine de vekalet tuzağına dikkat edilmesi gerekir.

Bilgi eksikliği sebebiyle yaşanabilecek herhangi bir hak ve maddi kayıp sonucunda gereksiz mağdur olmak istemiyor iseniz, mutlaka konunun uzmanı bir hukukçuya danışmanızı tavsiye ederim.

 

 

Avukat Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı

Rappentorgasse 6    veya

Obststr. 7
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  veya  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Nerde evlendiginizin millerarasi hukuk acisindan bir önemi yoktur. Bir Alman vatandasi ile bir Türk vatandasi pekala Italya'da örnegin romantik sehir Venedik'te evlenebilirler. Bu durumda , Italyan Hukukuna göre mi bosanacaksiniz ? Tabii ki hayir...

 

Burada yetkili hukuk ile yetkili mahkemeyi birbirinden ayirmak gerekir :

Bir Türk vatandasi icin Türk mahkemelerinin her zaman yetkisi vardir. Buna göre, Türk vatandasi bosanma davasini ister direk Türkiye'de isterse yasadigi ülkede acabilir. Ancak bosanmada uygulanacak hukukun tespiti cok büyük farkliliklar gösterir.

Bosanma konusunda, eslerin vatandasliklari önem tasir. Eslerin her ikisi de Türk vatandasi ise bosanmada Türk hukuku uygulanir.

 

Peki esler farkli vatandaslikta iseler, o zaman hangi hukuk uygulanir ? 

Bu taktirde milletlerarasi özel hukuk kurallari geregince, taraflarin ortak yasadiklari yer hukuku bosanmada uygulanacak hukuktur. Yani esler en son birlikte nerede yasadi iseler, ora hukuku uygulanir. Buna göre, Alman vatandasi ile evli bir Türk, eger  ortak yasadiklari yer Almanya ise, Alman hukukuna göre bosanacaktir. Dava ister Alman mahkemelerinde görülsün, isterse Türk mahkemelerinde, bu durumda uygulanacak olan hukuk eslerin son defa beraber yasadiklari yer hukukudur.

 

Evlilik malları hakkında eşler evlenme anında oturduklari yani yasadiklari yer veya millî hukuklarından birini açık olarak seçebilirler; böyle bir seçimin yapılmamış olması hâlinde  :

evlilik malları hakkında eşlerin evlenme anındaki müşterek millî hukuku, bulunmaması hâlinde evlenme anındaki müşterek yasadiklari yer hukuku, bunun da bulunmaması hâlinde Türk hukuku uygulanır.

 

Simdi bu genel bilgilerden sonra, siz Avrupa'da iken Türkiye'de bulunan esinizden bosanmak isterseniz, yapacaginiz en dogru is, Türk Hukukunda uzman bir avukata danisarak vekalet vermeniz olacaktir. Avukatiniz sizin durumunuza özgü gerekli bilgileri verecek ve sizi en dogru sekilde yönlendirecektir. Bunun icin Türkiye'ye sahsen gitmenize gerek  yoktur. Avukatiniz sizin durumunuzu degerlendirecek ve gerekirse delil ve taniklarla davanizi sonuclandiracaktir. Türkiye'deki esinizin yasadigi adresi bilmek elbetteki isinizi cok kolaylastiracaktir. Esinizle irtibati kaybetmemisseniz, en hesapli ve hizli yol , Türk hukukunda mümkün olan anlasmali bosanma olanagi olacaktir. Türkiye'deki esinizi anlasmali bosanma konusunda ikna edebilirseniz ve en az bir yildir evli iseniz, tek celsede anlasarak bosanmaniz mümkündür. Ancak bu taktirde, her iki tarafin durusma sirasinda sahsen hakim önüne cikmasi sarttir. Yani durusma günü sahsen orda olmaniz gerekir.

 

 

 

 

Bosanma en az evlenme kadar ciddiye alinmasi gereken bir durumdur. Yasanan her bosanma davasi kendine özgüdür. Bu yazimda verilen bilgiler kisiye özel danismanlik kapsaminda degildir, sadece bilgilendirmek amacli genel konulara dikkat cekmekten ibarettir, bu nedenle danisma niteliginde bir sorumluluk kabul edilemez.  Boşanma gibi ciddiyet gerektiren bir işle ilgili mutlaka bir avukattan hukuki yardım almanızı önemle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Aksi halde boşanma davası yolunda pek çok hak kaybına uğrama ihtimaliniz kuvvetle muhtemeldir.

 

 

Avukat Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı

Rappentorgasse 6    veya   Obststr. 7
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  veya  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Yurtdışında yerleşik yaşayan insanlarımız, gerek boşanmadan sonra mahkeme tarafından çocuklarının  -velayetleri kendilerine verilmiş olmasına rağmen- , gerekse halen evliyken ana-babadan diğerinin izni ve rızası olmadan yasaya aykırı bir şekilde alı konulması veya direk başka bir ülkeye,  çoğunlukla da Türkiye’ye götürülmesi konusunda yıllardır süregelen büyük  sorunlar yaşamaktadırlar. Bunun tam tersi de mümkündür.


Çocuk Kaçırma sorununa karşı, arzettiği önem sebebiyle özel uluslararası yasalar ve anlaşmalar düzenlenmiştir. Sözkonusu anlaşmaları gerek Türkiye ve gerekse Almanya gibi daha birçok ülke imzalamıştır . Bunlardan biri ve en önemlisi Uluslararası Çocuk Kaçırmaya dair Lahey Sözleşmesidir.  

 

Lahey Sözleşmesinde “kamu düzenine aykırılık” kriteri yerine “temel hak ve hürriyetleri ihlal” kriteri getirilerek çocuğun iadesi kolaylaştırılmıştır.

 

Böylece sözleşme, hukuka aykırı olarak yeri değiştirilen çocuğun en kısa süre içinde esasen yerleşik olarak yaşadığı devlete iadesini öngörmektedir.

Sözleşmenin uygulanabilmesi için, çocuğun 16 yaşından gün almamış olması ve de mutad meskeni kanununa veya talepte bulunulan devletin iç hukukuna göre kendi ikamet edeceği yeri tayin edebilme hakkına sahip olması gerekir.


İade talebinde bulunan taraf, iddiasını mahkeme kararına dayandırmak zorunda değildir. Bu noktada mahkeme kararının tenfizi gibi uzun prosedürün sakıncalarından kaçınılmak istenmiştir. Çocuğun mümkün olan en kısa sürede iade edilmek istenmesinde temel neden, mevcut durumun korunması ve çocuğun üstün yararının bunu gerektirmesidir. Kısa zaman içinde ve seri şekilde çocuğun iadesinin sağlanması aynı zamanda caydırma fonksiyonuna hizmet edecektir.

Çocuğun yerini hukuka aykırı olarak değiştirebilecek kişilerin başında anne ve babası gelmektedir.  İadeyi talep edebilecek kişi ise, ergin ve velayet veya vesayet yeterliliğine sahip, çocuk üzerinde esasen yerleşik olarak yaşadığı yer hukukuna göre koruma/velayet hakkına sahip kişi olmalıdır.

 

Almanya’dan Türkiye’ye kaçırılan bir çocuğun tekrar Almanya’ya iadesi  bu nedenle kural olarak mümkündür.  Çünkü Türkiye taraf olduğu Lahey Sözleşmesi gereği, yapılan bir iade başvurusunu vakit geçirmeden öncelikli olarak işleme koymakla yükümlüdür.


Eğer bir çocuk kendi rızası olmadan Almanya‘dan Türkiye’ye götürülmüş ise, çocuğun velayetinine sahip kişi tarafından yapilacak başvuru ilgili Alman mahkemesince belgelendirilmelidir.  Ancak böyle bir belge ile Federal Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunabilir. Alman Başsavcılığı yapılan bu başvuru sonucunda Türk Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunur. Türk Adalet Bakanlığı ise çocuğu kaçıran anne veya babanın bulunduğu yerdeki savcılığı konu hakkında bilgilendirir ve gerekli işlemlerin yapılması talimatını verir.

 

 

 

 

Türkiye'deki Cumhuriyet Savcılığının ilgili mahkemede açacağı dava sonucunda durum görüşülür ve karara bağlanır. Mahkeme çocuğun gerçekten kendi rızası ve anne veya babasının haberi olmadan Türkiye’ye getirildiğine yani bir hak ihlaline kanaat getirirse, çocuğun Almanya’ya iadesine karar vermelidir.

Verilen bu karar kesinleştikten sonra çocuk veleyat sahibi anne veya babasının yaşadığı Almanya’ya geri gönderilir.

 

Ne yazik ki Türk Mahkemeleri Lahey sözleşmesini gerektigi gibi uygulamıyor. Esasen Almanya'da yerleşik  yaşayan bir çocuğun  Almanya'dan Türkiye'ye  kaçırılması olayında Türkiye malesef taraf olduğu sözleşmeye uygun kararlar vermiyor. Türkiye'ye kaçırılan bir çocuğun mutat meskenin bulunduğu ülkeye sözleşme gereği iadesi  ya cok uzun sürüyor veya hic gerçekleşemiyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi olarak, yetkili aile mahkemelerinin Türkiyeyi bağlayan Lahey sözleşmesini gerektigi gibi uygulamaması ve konuya taraflı bakması gösterilebilir.

 

Bunun tam tersi, yani Türkiyede ikamet eden bir çocuğun Almanya’ya kaçırılması da sözkonusu olabilmektedir. Çocuğun Almanya’da alıkonulması durumunda velayet sahibi tarafından yapılan başvuru 1 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlanıp, çocuğun Lahey sözleşmesine uygun bir şekilde esas yaşadığı ülkeye iadesi sağlanıyor.

 

Avukat

Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı (gem.§206 BRAO)

Rappentorgasse 6
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Yurtdışında yerleşik yaşayan insanlarımız, gerek boşanmadan sonra mahkeme tarafından çocuklarının  -velayetleri kendilerine verilmiş olmasına rağmen- , gerekse halen evliyken ana-babadan diğerinin izni ve rızası olmadan yasaya aykırı bir şekilde alı konulması veya direk başka bir ülkeye,  çoğunlukla da Türkiye’ye götürülmesi konusunda yıllardır süregelen büyük  sorunlar yaşamaktadırlar. Bunun tam tersi de mümkündür.


Çocuk Kaçırma sorununa karşı, arzettiği önem sebebiyle özel uluslararası yasalar ve anlaşmalar düzenlenmiştir. Sözkonusu anlaşmaları gerek Türkiye ve gerekse Almanya gibi daha birçok ülke imzalamıştır . Bunlardan biri ve en önemlisi Uluslararası Çocuk Kaçırmaya dair Lahey Sözleşmesidir.  

 

Lahey Sözleşmesinde “kamu düzenine aykırılık” kriteri yerine “temel hak ve hürriyetleri ihlal” kriteri getirilerek çocuğun iadesi kolaylaştırılmıştır.

 

Böylece sözleşme, hukuka aykırı olarak yeri değiştirilen çocuğun en kısa süre içinde esasen yerleşik olarak yaşadığı devlete iadesini öngörmektedir.

Sözleşmenin uygulanabilmesi için, çocuğun 16 yaşından gün almamış olması ve de mutad meskeni kanununa veya talepte bulunulan devletin iç hukukuna göre kendi ikamet edeceği yeri tayin edebilme hakkına sahip olması gerekir.


İade talebinde bulunan taraf, iddiasını mahkeme kararına dayandırmak zorunda değildir. Bu noktada mahkeme kararının tenfizi gibi uzun prosedürün sakıncalarından kaçınılmak istenmiştir. Çocuğun mümkün olan en kısa sürede iade edilmek istenmesinde temel neden, mevcut durumun korunması ve çocuğun üstün yararının bunu gerektirmesidir. Kısa zaman içinde ve seri şekilde çocuğun iadesinin sağlanması aynı zamanda caydırma fonksiyonuna hizmet edecektir.

Çocuğun yerini hukuka aykırı olarak değiştirebilecek kişilerin başında anne ve babası gelmektedir.  İadeyi talep edebilecek kişi ise, ergin ve velayet veya vesayet yeterliliğine sahip, çocuk üzerinde esasen yerleşik olarak yaşadığı yer hukukuna göre koruma/velayet hakkına sahip kişi olmalıdır.

 

Almanya’dan Türkiye’ye kaçırılan bir çocuğun tekrar Almanya’ya iadesi  bu nedenle kural olarak mümkündür.  Çünkü Türkiye taraf olduğu Lahey Sözleşmesi gereği, yapılan bir iade başvurusunu vakit geçirmeden öncelikli olarak işleme koymakla yükümlüdür.


Eğer bir çocuk kendi rızası olmadan Almanya‘dan Türkiye’ye götürülmüş ise, çocuğun velayetinine sahip kişi tarafından yapilacak başvuru ilgili Alman mahkemesince belgelendirilmelidir.  Ancak böyle bir belge ile Federal Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunabilir. Alman Başsavcılığı yapılan bu başvuru sonucunda Türk Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunur. Türk Adalet Bakanlığı ise çocuğu kaçıran anne veya babanın bulunduğu yerdeki savcılığı konu hakkında bilgilendirir ve gerekli işlemlerin yapılması talimatını verir.

 

 

 

 

Türkiye'deki Cumhuriyet Savcılığının ilgili mahkemede açacağı dava sonucunda durum görüşülür ve karara bağlanır. Mahkeme çocuğun gerçekten kendi rızası ve anne veya babasının haberi olmadan Türkiye’ye getirildiğine yani bir hak ihlaline kanaat getirirse, çocuğun Almanya’ya iadesine karar vermelidir.

Verilen bu karar kesinleştikten sonra çocuk veleyat sahibi anne veya babasının yaşadığı Almanya’ya geri gönderilir.

 

Ne yazik ki Türk Mahkemeleri Lahey sözleşmesini gerektigi gibi uygulamıyor. Esasen Almanya'da yerleşik  yaşayan bir çocuğun  Almanya'dan Türkiye'ye  kaçırılması olayında Türkiye malesef taraf olduğu sözleşmeye uygun kararlar vermiyor. Türkiye'ye kaçırılan bir çocuğun mutat meskenin bulunduğu ülkeye sözleşme gereği iadesi  ya cok uzun sürüyor veya hic gerçekleşemiyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi olarak, yetkili aile mahkemelerinin Türkiyeyi bağlayan Lahey sözleşmesini gerektigi gibi uygulamaması ve konuya taraflı bakması gösterilebilir.

 

Bunun tam tersi, yani Türkiyede ikamet eden bir çocuğun Almanya’ya kaçırılması da sözkonusu olabilmektedir. Çocuğun Almanya’da alıkonulması durumunda velayet sahibi tarafından yapılan başvuru 1 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlanıp, çocuğun Lahey sözleşmesine uygun bir şekilde esas yaşadığı ülkeye iadesi sağlanıyor.

 

Avukat

Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı (gem.§206 BRAO)

Rappentorgasse 6
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Türkiye’de yabancı plakalı aracınızla kazaya karışmanız durumunda izlenecek yol nedir ? :

 

Malum tam da yaz tatili ve izin vakti, o nedenle bu ay yabancı plakalı araçların Türkiye'de karıştıkları kazalardan bahsetmek istedim.

 

Maddi hasarlı kazalarda, kaza formunun  karışılıklı doldurulması ve imzalanması hukuken Avrupa'da geçerli oldugu gibi aynı şekilde Türkiye için de geçerlidir.

Bazı ülkelerde farklı kurallar sözkonusu olabildiğinden, yurtdışına çıkışlarda „yeşil kart“ denilen sigortanın mutlaka yapılması gerekir.

Yabancı plakalı araçların Türkiye'de karıştıkları kazalarda geçerli bir yeşil kart sigortaları varsa, yeşil kart sigortacılarına izafeten kusur esasına göre kaza tarihindeki sigorta limitleri dahilinde sebebiyet verilen zararlar karşılanır. Yani yeşil kart poliçesi o ülkede düzenlenmiş zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi gibi kabul edilir.

Kazadan sizin zarar görmeniz durumunda, zararınızı ancak karşı tarafın mali mesuliyet sigortası karşılayacaktır, ancak Türkiye'deki uygulama daha farklıdır. Genelde Avrupa'da bulunduğunuz ülkeden alacağınız bilirkişi hasar raporundaki zararın, Türkiye'deki sigorta tarafindan birebir karşılanması daha zor olduğunu vurgulamakta fayda var. Dava yoluna gitmek gerekebilir. O nedenle her halukarda kasko sigortası yaptırmanız önerilir.

 

 

Kaza durumunda ilk yapılacaklar :


– Avrupa'daki sigortanızın yardım merkezini  (SOS) arayın
– Karşı tarafla anlaşamama durumunda, bu merkezin yurtdışı hizmetleri size yardımcı olacaktır. Genelde sigortaların kaza yaptığınız ülkelerde temsilcilikleri vardır. Önceden yetkili temsilciliklerin telefon ve adreslerini temin etmenizde fayda var.
– Polis ya da güvenliğe haber verin; yaralanmalarda mutlaka polis raporu isteyin
– Okumayamadığınız, anlayamadığınız durumlarda formları veya tespit tutanaklarını kesinlikle imzalamayın
– Kaza yeri ve her iki aracın resimlerini çekin

– Karşı tarafin sigorta bilgilerini alın, mümkünse sigorta poliçesinin bir kopyasını isteyin.

 

 


– Tanıkların bilgilerini alın (Isim, adres ve telefon), hatta ifadelerinin kaza tespit tutanağına geçmesini isteyin.
– Hastanelerden sağlık raporu isteyin
– Sigortanıza kaza haberini iletin; kayıt altına alınmayan durumlarda sigorta ödeme yapmaz
– Yaptığınız maddi harcamaların belgelerini saklayın
– Yaralanmalarda kaza haklarınızın aranması için zamanında başvuruda bulunun
– Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin

 

Kaza Sonrası Haklarınız İçin Başvuruda Gecikmeyin !


Yurtdışı kazalarında, yukarıdaki noktalara dikkat ederek gerekli belgeleri toplayın. Avrupaya geri döndüğünüzde beklemeden; araba ve yol seyahati sigortanız dışında, ayrıca Türk hukukunda  uzman bir avukatla bir an önce iletişim kurmanizi tavsiye ederim. Hukuksal açıdan uğradığınız maddi hasarın yanısıra, hangi hallerde ayrıca manevi tazminat ve tedavi giderlerini talep etme haklarınızın olduğunu gecikmeden öğrenebilirsiniz.

 

Zamanaşımı Süresi


Son olarak, bu taleplerin de bir zamanaşımı süresine tabi olduğunu belirtmekte fayda var. Mağdurların, hak kaybına uğramaması için taleplerini süresi içinde ilgili şirket veya kuruma iletmesi gerekmektedir.
Ülkemizde meydana gelen kazalardan dolayı geride kalan pek çok mağdur insanımızın eş ve çocuklarının oldukları, bu haklardan habersiz bir şekilde mağduriyetlerinin devam ettiği de ne yazık ki ayrı bir gerçek.

Tüm tatilcilerimize kazasiz belasiz iyi yolculuklar ve iyi tatiller dilerim.

 

Avukat

Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı (gem.§206 BRAO)

Rappentorgasse 6
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Cok sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de, Türk vatandaşlarının Almanya'dan zorunlu olarak sınırdışı edilmeleridir. Bugün radyodan dinlediğim bir habere göre, Almanya tarihinde yabancıların en fazla sınırdışı edildiği sene, geçtiğimiz sene olmus, her ne kadar içlerinde Türk vatandaşları direk olarak sayılmasa da, özellikle Suriye, Makedonya ve Rus vatandaşlarının sayıca fazla olduğu toplam 11.000 yabancı geçtiğimiz yıl icinde Almanya'dan sınırdışı edilmiş.
Konuyla iligi bir mahkeme kararını -örnek olması açısından- bilginize sunmak isterim :
Federal İdare Mahkemesi, 13 Aralık 2012’de gördüğü bir davada bir Türkiyeli’nin sınırdışı edilmesine karar verdi.
Mahkeme gerekçe olarak; Alman Uyuşturucu Maddeler Kanunu’na göre suç işleyen kisinin toplumun güvenliğini tehdit ettiğine karar vermişti. Mahkeme ayrıca suçlunun Türkiye-AB Ortaklık Hukuku’ndan doğan haklarına rağmen Almanya’dan sınırdışı edilmesini engelleyen şartlarının olmadığını ve bunların bu dava için geçerli olmayacağının altını çizdi. Gerekçe olarak da suçlunun aynı suçu tekrar işlemesini gösterdi.
Sözkonusu davada yargılanan 31 yaşında bir Türkiyeli, Almanya’nın Baden Würtemberg Eyaletine bağlı Stuttgart kentinde doğmuş ve burada meslek eğitimini tamamlamış. 2002’de uyuşturucu işine karışmış ve büyük miktarda uyuşturucu madde ticareti yapmış. Ancak 2005 yılında hakkında arama emri çıkartılmış ve Almanya’nın talebi üzeri Hollanda’da yakalanarak Almanya'ya iade edilmiş.


Baden Würtemberg Eyalet Başkanlığı, 2005’te sözkonusu Türkiyeli'nin işlediği suçlardan dolayı sınırdışı edilmesi için dava açtı. Stuttgart Eyalet Mahkemesinde görülen davada bu kişinin uyuşturucu suçundan dolayı toplumun güvenliğini bozduğuna karar vererek, sınırdışı edilmesine karar verdi. Ancak Suçlu Türkiyeli, Türkiye-AB Ortaklık Hukuku’ndan (Art. 7 des Assoziationsratsbeschlusses EWG/Türkei 1/80 - ARB 1/80) doğan haklarının olduğunu ve bundan dolayı sınırdışı edilemeyeceğini öne sürerek verilen karara itirazda bulundu.
İşte bu itirazı Federal İdare Mahkemesi görüşerek karara bağladı. Mahkeme defalarca uyuşturucu suçundan mahkum olan bir Türkiye’linin ‘Türkiye-AB Ortaklık Hukuku’nun (EWG/Türkei 1/80 - ARB 1/80) 14. paragrafına göre sınırdışı edilmesinin önünde herhangi bir engelin olmadığına karar verdi. Aynı zamanda mahkeme suçlunun ancak 9 yıl sonra Almanya’ya tekrar giriş yapabileceğini de karara bağladı.

Avukat Gülşen YILDIZ
Türk Hukuku Avukatı
77933 Lahr/Schwarzwald
Telefon:0049 (0) 7821 6316682
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TANIMA TENFİZ DAVALARI ve ŞARTLARI

 

Yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının Türk nüfus kaydına işlenebilmesi için Türkiye' de tanıma - tenfiz davası açılması gerekmektedir.

 

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye' de tanıma - tenfiz davası açılıp kabul edilmeden, geçerli olmaz. Boşanma işlemi Türkiye'de nüfusa geçmez ve hala evli sayılırsınız. Boşanan çiftler genellikle bunun farkında olmayıp; ancak yeni bir evlilik aşamasına geldiklerinde, nüfusta halen eski  eşleriyle evli olduğunu görünce farkedebilmektedir.

Boşanma ile ilgili karar Türk mahkemeleri tarafından tanınıncaya ve tanıma kararı kesinleşinceye kadar evlenme hukuken hükmünü devam ettirir. Taraflar Türkiye nüfusunda evli gözükürler. Bu da beraberinde miras, doğan çocuklar açısından nesep  karışıklığı vs… gibi bir sürü soruna yol açar.ÖZELLİKLERİ :

 

a. Tanıma ve Tenfiz davaları mutlaka usulüne uygun davetiyeyle birlikte açılacak duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez.

b. Dava basit usule tabidir.

Peki bu ne demektir ? “Basit Yargılama Usulü”nün uygulanmasını şöyle açıklamak mümkün :

Verildiği ülke kanunları uyarınca kesin olan yabancı bir mahkeme kararı duruşma yapılmaksızın Türk hâkim tarafından tenfiz edilemez. Duruşma esnasında, uyuşmazlığa konu olaylar yeniden incelenmez, hâkim sadece tenfiz için gerekli tüm kanunî önkoşulların var olup olmadığını inceler.

c. Dava adli tatilde de görülebilir.

d. Davacının Türkiye’de ikametgahı yoksa teminat göstermesi gerekmektedir. Teminat miktarını hakim takdir edecektir. Ancak karşılıklılık anlaşmasında bu konuda muafiyet varsa teminat şartı aranmaz.

e. Yetkili mahkeme Davalının ikametgahı (Nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgaha karine olarak kabul edilmektedir.) ; Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. (Bu üç ilden istediği birinde açılabilir.)

f. Görevli mahkeme boşanma kararının tanınmasında ve tenfizinde Aile Mahkemesidir. (Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi)

 

 

 

 

ŞARTLARI :

1- Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının, boşanma kararının aslı olacak,


2- Verilen bu karar kesinleşmiş olacak ve Apostille denilen resmi belge de olacak.


3- Yabancı Mahkeme Kararının tamamının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti bulunacak.


4- Tenfizi istenen kararın mutlaka mahkeme tarafından verilmesi ve mahkeme hükmü niteliği taşıması gerekir. Belediye ,Eyalet valiliği vb. idari birimlerin verdiği kararın tenfizine karar verilemez.

 

Türk hukukunda uzman bir avukata vekalet verilmesi halinde dava çok kısa sürede sonuçlandırılabilir. Ancak davalı vekalet vermiyor, işbirliğine yanaşmıyorsa, yabancı ülkedeki bu kişiye tebligat çıkartmak çok uzun zaman alacak ve dava masraflı olacaktır.

Tanıma tenfiz davası bu konuda uzman bir avukat ile takip edildiğinde hem çok daha kısa sürede hem de daha iyi sonuç verecektir. Tanıma tenfiz avukatı, tanıma tenfiz davasının daha az masrafla sonuçlanmasını da sağlayabilecektir.

 

Türk Hukuku Bürosu
Avukat Gülşen YILDIZ
Rappentorgasse 6,
77933 Lahr - Almanya
Telefon: +49 7821 6316682 
Faks: +49 7821 26096 
Cep: +49 176 61564878
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.avukat-gulsenyildiz.de

Almanya’dan kesin dönüş konusunu daha evvel sosyal sigortalar haklarınız bakımından  incelemiştik. Bu defa konuyu oturum hakları bakımından tekrar ele almakta fayda var.

Kesin dönüşe ilişkin haklarınızı mevcut oturum izniniz bakımından değerlendirdiğimizde aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

Alman Oturum ve Yabancılar Yasasının ilgili maddeleri gereğince 15 yıldır Almanya'da yaşayan ve süresiz oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının esasen altı aydan daha uzun bir süre ile  Yabancılar Dairesinden izin almak koşulu ile oturum haklarını öldürmeden yurtdışında yaşamaları mümkündür.

Resmi olarak kesin dönüş kararını uygulamaya koymadan evvel, daha sonra pişman olarak geri dönme ihtimaline karşı, süresiz oturum hakkına sahip olanlar, bu hakkın kendilerine sağladığı avantajlardan faydalanabilir ve bir süreliğine yurtdışında yaşayarak yerleşme denemesi yapabilirler.Bu nedenle öncelikle bu opsiyonu değerlendirmeniz yerinde olacaktır.

Süresiz oturma izni bulunan, 15 yıldır Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Yabancılar Yasası’na göre Almanya'daki hakları saklı kalmaktadır. Bu nedenle Türkiye’ye kesin dönüş yaparken, daha sonra muhtemel bürokratik engellerle karşılaşmamak için  “burdaki haklarımın saklı kalmasını istiyorum” diyerek bağlı bulunduğunuz yabancılar dairesinden bir izin belgesi almanızda fayda vardır.

Süresiz oturum izni olmayanlar ise  kesin dönüş halinde Yabancılar Yasasına göre oturum haklarını kaybederler.

Avukat Gülşen YILDIZ
Türk Hukuku Avukatı

Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Rappentorgasse 6
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: +49 (0)7821 26096 

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de

https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz


Baden Haber / Freiburg

Almanya’dan kesin dönüş yapmanız halinde, konuyu sosyal sigortalar ve oturum haklarınız olmak üzere iki bakımdan incelemek gerekir. Bu bölümde ilkini inceleyeceğiz.

Konu emekllilik sigortası bakımından ele alındığında; Almanya’dan kesin dönüş tarihine kadar yatan primlerinizin, ya doğrudan Türkiye'deki SGK'ya aktarılmasını ve daha sonra emeklilik maaşı olarak bağlanmasını, ya da o tarihe kadar yatan primlerinizin toplu para olarak size iadesini isteme hakkına sahipsiniz.

Toplu para olarak iadesi seçeneğinde primleriniz, başvuru üzerine öncelikle SGK’ya aktarılır. Prim iadesi hakkından yararlanmak için aşağıdaki şartların hepsinin istisnasız olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödemiş oldugunuz primlerinizi çekemezsiniz:

1.Sözkonusu uygulama bir tek Türk vatandaşlığı olanlar için geçerlidir. Çifte vatandaşlar bu haktan yararlanamaz.

2.Kesin dönüş tarihine kadar Alman Emeklilik Kurumundan maddi veya manevi herhangi bir hizmet almamış olmanız gerekmektedir. Maddi hizmet olarak sosyal para yardımını, manevi hizmet olarak ise “Kur” dediğimiz sağlık kürü  ve “Umschlung” örnek gösterilebilir. Eğer bir hizmet aldıysanız, sadece o tarihten sonraki paralarınzı çekebilirsiniz. Bu kural uygulanırken aldığınız hizmetin büyüklüğüne bakılmaz. Sadece bir defalık ve çok cüzzi bir hizmet alsanız dahi, o tarihe kadar yatırdıklarınızı çekme hakkını kaybedersiniz.

3.Diğer önemli bir şart da, iki senelik bekleme süresidir. Bu durumda iki yıl süre ile herhangi bir işte çalışamazsınız. Iki senelik süre zarfinda ne  Almanya'da ve ne de Türkiye'de sigortalı bir işte çalışmanız mümkündür. Yasaklı bu süreyi ister Almanya'da, isterseniz Türkiye'de geçirebilirsiniz. Ancak bu süre zarfında Almanya'da işsizlik parası, işsizlik yardımı II (Hartz 4) gibi yardımları almanız mümkün değilken, 400 €'luk iş yapma hakkınız mevcuttur, yani bu tarz bir çalışma istisnaen prim iadesine engel değildir.Sürenin dolmasından itibaren primler SGK tarafından size iade edilir. Ancak iade edilecek olan para, çalıştığınız süre boyunca sizin maaşınızdan kesilen primlerdir. İşverenin ve devlet kurumlarının (Arbeitsagentur ve Krankenkasse) ödediği primler Almanya’da diğer Avrupa ülkelerinin aksine, uygulamada iade edilmeyerek devlet hazinesine aktarılır.

4.Sözkonusu süre dolduktan sonra  kesin dönüş sebebiyle primlerinizin iadesi için  başvurabilirsiniz. Başvururken sizden “Abmeldebescheinigung” adı altında ikametinizi sildirdiğinize ilişkin bir belge istenir. Başvuruyu zamandan tasarruf etmek için doğrudan SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) üzerinden yapmanız önerilir.

5.Son olarak Almanya'yı terk ederek pasaportunuza "giriş mührü" vurdurmanız gerekmektedir. Bu safhada oturumunuzun resmen hala geçerli olup olmadığı uygulamada sorgulanmamaktadır.

Diğer taraftan kesin dönüş tarihinde Almanya'da herhangi bir borcunuzun olmaması, daha sonra alacaklılar tarafından elinizdeki toplu paraya el konulmaması açısından özellikle dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir husustur.

Avukat Gülşen YILDIZ
Türk Hukuku Avukatı

Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Rappentorgasse 6
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: +49 (0)7821 26096 

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de

https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

B
aden Haber / Freiburg

 

İptal beyanı ( Widerrufsrechtbelehrung) ,Tüketicilerin tüketici kontratını iptal hakkı olduğunun beyanıdır (tüketici ve firma arasındaki kontrat).Tüketicinin herhangi bir firmayla yaptığı kontratı § 355 BGB `ye göre iptal hakkı bulunmaktadır.Bu hak, tüketiticiye bu hakkının ilan edilmesinden itibaren 14 gün süresince geçerlidir. Kurallara uygun bir şekilde hazırlanmiş ve fax,mail,veya posta yoluyla iptal hakkının tüketiciye ilan edilmesiyle iptal süreci başlatılmıs olur.Eğer bir firma bu iptal beyanı yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmezse bu süreç hiç başlamamış farz edilir ve tüketici bu anlaşmayı istediği zaman tek taraflı iptal edebilir.Bu bir yazışma şekliyle yada alınan malın bahsedilen süre içerisinde geri gönderilmesi şekliyle olabilir.

Kurallara uygun bir Iptal beyanının geçerli olabilmesi için aşagıda detaylarda belirtildiği gibi anlaşılır bir şekilde yazılması gerekir

.Iptal hakkı olduğu

.herhangi yazılı bir gerekçe gösterilmesi gerekmediği,malın geri iade edilmesiyle yeterli olacağı,

.Firma sahibinin ismi , geri iadenin gerçekleştirilebileceği adresin sunulması.

.Sürenin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğinin ve bunun zamanında gönderilmesi yeterlidir.

 

Ender Erdikici

 

 

Anonim Sirketlerde Yönetici konumunda bulunmak sadece zor bir aktivite olmaktan ziyade aynı zamanda mesleki bir mücadeledir.Yapılacak bir hatanın hem Sivil Hukuk`u hem de Ceza Hukuk‘u açısından cezai müeyyideleri olabilir.Durumun karmasıklığı ve bir cok  sorumluluk cesitliliği söz konusu olmasindan dolayı bu konuya "Anonim Şirketlerde Yönetici konumunun Resmi yükümlülükleri §266 a StGB Ceza Hukuk‘u alıntılarından değineceğim.

  • 266 a da Ceza Huk‘u açısından en önemli icerik , Sosyal Sigorta ve Saglik Sigortası taksitlerinin isveren tarafindan bildirilmemesi. ‘‘Sosyal Haklar‘‘ Yasalarina göre İşveren, Sosyal Sigortaların bildirilmesi , yatırılması ve izlenmesinden sorumludur.Cezai müeyyidelerle Sosyal Sigortalilarin haklarının ve bunlarin işlevselliginin saglanması şarttır.Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus ,calışanın Asgari ücreteten bildirilip tam gün calıstırılmamasıdır.Buna dikkat edilmediği takdirde Şirket , calışanının Hastalık Sigortası ve Emeklilik Sigortası ödemelerini yasa dışı bir şekilde gizlemektir.Maliyenin defter kontrollerinde bunun tespit edilmesi durumunda (ki bu maliye kotrölörü tarfindan oldukca hızli bir sekilde tespit edilebilir) acaba Şirket Yöneticisi açısından ne gibi cezai Müeyyideler söz konusu olabilir.!? 

Bu durumda Anonim Şirket Yöneticisine Savcılık tarafindan dava açılması söz konusu olabilir.§266’a göre bu belirli bir para cezası yada 5 yıl hapis cezası anlamına gelebilir.Bu sadece temel suç unsurları söz konusuysa.Eger özel ,ağir bir suç unsuru varsa § 266 a'ya göre bu mahkemeden 6 aydan 10 yıl'a kadar bir hapis cezası cıkabilir.Toplam zararın yüksek olması durumunda bu özel ve ağır bir suc teşkil eder.Eğer yüksek bir zarar söz konusuysa bu durum daha farklı bir sekilde ele alınır.

 

 

  Avukat

Sınan Akay

BH-Freiburg: Eski bir Pers Atasözü der ki " Ayakta olduöun sürece yerdekinin elini tut ". Bu sade söz , aktüel 120 Üyeden olusan Iltica Hukuku Kliniğinin mülteci konumundaki insanlara sundugu ücretsiz hizmetin hareket noktasını özetler. Mülteci Kliniği , mülteci konumundaki kişilere ücretsiz hukuk danışmanlığı sunan bir kuruluştur. Bizi güdüleyen şey oldukca basit. Eğitime kolayca ulaşılan zengin bir ülkede ayrıcalıklı bir şekilde büyüdük. Bu ayrıcalığı tevazu ve şükranla karşılıyoruz, ama aynı zamanda kendimizi mülteci konumundaki diğer kişilerle  karşılaştırdıgımızda bir çok insanin daha az şanslı olduğunu görüyoruz.Yabancı bir ülkeye ayak basan mülteci konumundaki bu insanlar uyumun ne kadar zor oldugunu bizzat yaşıyorlar. Bizim yaptigimiz şey kişileri ne kurban olarak görmek ne de merhamet gösterisi yapmak.Tesekkür veya takdir de beklemiyoruz.Yaptıgımız şey aldıgımız hukuk eğitimi çercevesinde, yetenek ve bilgilerimizi mantıklı bir şekilde kullabilmek ve bunu bize en anlamlı görünen bir alanda yapmak.

 Haftanın belirli günlerinde ve belirli konuşma saatleri içerisinde Scwabentorring 2,79098 Freiburg'da avukatlara ulaşmakta güçlük çekenlere hitap etmek istiyoruz. İtica konumunda , içinde bulundukları hukuki durumu, iltica sürecinin gereklerini, yol ve yordami anlatmaya calsıyoruz. Üyelerimiz , ilticada bulunan kişiyle bireysel olarak görüşüp Göcmen ve İltica Dairesine gereken başvuruları yapması ve iltica gerekçelerini sunması aşamasında yönlendiriyoruz.Yetkili resmi daire ve kurumlarla yapıcı görüşmeler yaparak yardım ve tavsiye arayanlara ifade alınması aşamasında da yardımcı oluyoruz.
İstegimiz, daha fazla insanin konumuz olan İltica Hukuku ve arka plandaki toplumsal catışmalarla yüzleşmesi. Derneğimiz bu suretle Irkçılık, İslam korkusu,Yahudi düşmanlığı, Ayrımcılık konularinda calışmalar organize etmektedir. Ayrıca herhangi bir hukuk bilgisi olmayan, konuya ilgi duyan kişilere hızlı ve kısa eğitim kursları düzenlemekteyiz. Sunduğumuz hizmetleri etrafınıza yayarak da bize yardımcı olabilirsiniz. Bu vesileyle Baden Haber 'e tesekkür ederiz. 
Şunu özellikle belirtmek isteriz ki biz herhangi bir politik ve dini organizasyon içerisinde değiliz. İltica konusunda aktif olan diğer grup ve kişilerle kurduğumuz ilişkiler bizim için büyük önem taşiyor.
Maksadımız, ülkelerinden göcmek zorunda kalanları toplumun yeni bir parçası olarak, uyum sağlama sürecine dahil ederek, bu ülkenin vatandaşlarıyla günlük hayatta bir an önce normal diylaoglar kurabilmelerine küçük ama anlamlı bir yardımda bulunabilmek.

Refugee Law Clinic Freiburg e. V.
Postfach 0543
79005 Freiburg
www.rlc-freiburg.org
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlarda İzin Süresi 6 Aydan 2 Yıla Çıkartıldı

 

 

Türkiye'de, mavi kart sahibi olup bir işyerinde çalışan veya işyeri sahibi olan olan mavi kart ( pembe kart ) sahibi  kişiler, yurt dışından kendi adlarına  kullanılmış veya yeni  (herhangi bir yaş sınırı olmadan) araçlarını Türkiye'ye getirebilecekleri gibi yurt dışından kullanılmış veya yeni araç satın alıp hiçbir vergi vermeden kullanabileceklerdir.

 

13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de,  2015/8113 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” adi ile yayımlanan söz konusu Karar ile, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarında izin süresi 6 aydan 24 aya çıkartıldı.

 

Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları 2 yıl süreyle kullanılabilecektir.

 

Vatandaşlarin yurt dışında üzerlerine tescilli taşıtlarıyla Türkiye’ye geldiklerinde bağlı bulundukları gümrük müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İşlemler başladığında gümrük müdürlüğü aracınızla ilgili olarak ‘Araç Tespit Tesellüm Tutanağı’ hazırlar ve pasaportunuza ‘Araç Türkiye dışına çıkmıştır’ damgası vurulur. Bu damga ile birlikte işlem yapılacak olan araç gümrük ambarına çekilir ve sahibine evrakları tamamlayabilmesi için zaman verilir.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi (Y.T.G.G.K) alabilmek için Araç Tespit Tesellüm Tutanağı’nın ıslak imzalı bir kopyası ve araç için belirlenen teminat bedeli ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na ait bürolara başvurulması gerektmektedir. Araç sahiplerinin Turing Kurumunca hazırlanan Y.T.G.G.K ‘yi gümrük müdürlüğüne teslim etmeleri sonraki aşama. Bunun yanı sıra henüz Türk plakası belli olmayan araca Trafik Sigortası (Plaka yeri geçici boş bırakılıp) yaptırılması gerekiyor. Ancak bu iki belge ile araç gümrük ambarından tekrar geri alınabilir.

Yurt dışından getirilen tüm taşıtlar için Türk Standartları Enstitüsü’nden "AiTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi" alınması gereklidir. Söz konusu belge için bir mühendislik firmasının yardımını almanız gerekebilir. Bu firmalar aracın projesi ile birlikte tüm evrakları ilgili makama sunup taşıtınıza Uygunluk Belgesi alabilmektedir.

Alınan TSE belgesi ve Trafik Sigortası ile halen yabancı plakalı aracınızla araç muayene istasyonlarına gidip TÜV işlemleri yapıldıktan sonra toplanan tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde gümrük müdürlüğüne teslim edilmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere bir şahadetname hazırlatılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Son olarak ; Y.T.G.G.K. kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlar ile yabancı uyruklu kişilerin taşıtlarına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce MA-MZ harf serisini taşıyan plakalar verildiğinden, ruhsat çıkarıp Türk plakası almak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

1- İki adet Ek1 formu
2- Araç Muayene (TÜV)
3- Şahadetname
4- Turing'in düzenlediği karne fotokopisi
5- Araç Uygunluk Belgesi (TSE)
6- Kişinin çalıştığı yerden çalıştığına dair belge
7- Pasaport
8- İkamet tezkere fotokopisi 
(Mavi Kartlılara ve Çalışma İzni sahibi yabancılara gerek yok)
9- Eğer sahipse Mavi Kart fotokopisi
10- Trafik sigortasi
11- Kırtasiyeden alınacak kırmızı araç dosyası

 

 

2015/8113 sayılı Karar ile 2009/15481 sayılı Karar’da yapılan değişiklik aşağıdadır:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlar da dahil olmak üzere altı ay,

5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsuskara taşıtlarına yirmidört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,

 

Geçici ithalata izin verilen taşıtlar ise 2009/15481 sayılı Kararın 19 ‘uncu maddesinde yer almaktadır.

Bu maddeye de aşağıda yer verilmiştir :

 

Taşıtlara ilişkin belli özel şartların bazıları :

MADDE 19- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin kişisel kullanım amacıyla getireceği 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihten itibaren en fazla üç ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

(2) Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek üzere gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde, adlarına kayıtlı olmak şartı ile geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilecek, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici ithalat izni verilir.

(3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından kişisel veya ticari amaçla kullanmak üzere getirilen ve 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki koşulları taşıyan taşıtın, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek kişi tarafından kullanılmasına izin verilir. Ancak, kişisel amaçla kullanılacak taşıtlar için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki koşul aranmaz.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar ile Türkiye'de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni verilir.

(6) Ticari kullanıma mahsus deniz, hava ve demiryolu taşıtlarına, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat izni verilir.

 

Avukat Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı

 

Rappentorgasse 6    veya

Obststr. 7
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  veya  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

 

Her şeyden önce yapılmak istenen işlemlerin bu konuda ehil bir avukat aracılığıyla yapılması önemlidir. Böylece işlerin bir avukat tarafından yürütülmesi hem kişilere kolaylık sağlayacak, hem de işlemlerin daha sağlıklı yürümesine ve olası dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine yarayacaktır.

Dikkat edilmesi gereken ilk konu; alınmak istenen taşınmazın tapuda kayıtlı parsel alanı ile fiili alanının aynı olup olmadığının tespitidir. Alıcılar ne yazık ki zaman zaman böyle durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu gibi sorunların önüne geçmek için bir harita mühendisi marifetiyle tapuda yazılı parselin fiili alanını tespit ettirmek alıcının yararına olacaktır. Mesela, arsa satın almak isteyen kişiye arsa yeri gösterilip anlaşma yapıldıktan ve tapuda işlemler tamamlandıktan sonra, sözkonusu arsanın sahibi olduğunu sanan kişi kendisine gösterilen yeri satmak isteyince, aldığı arsanın aslında kendisine gösterilen arsa olmadığını, kendi mülkünün 30-40 km daha uzakta verimsiz bir toprak olduğunu öğrenebilir. Buna benzer daha başka örnekler göstermek mümkün.

Daire satın almak isteyen kişilerin ise, taşınmazı almadan önce, tapuda görünen kat mülkiyeti planıyla belediyede bulunan planın uyuştuğundan emin olmaları gerekir. Bu iki plan arasındaki olası farklılık, özellikle ileride kredi çekmek suretiyle işlem yapılmak istenildiğinde sorun olarak karşılaşabileceğiniz bir durumdur.

Bunun yanı sıra taşınmazın imar planlarına uygun olması, bir bina söz konusu ise iskan izninin bulunması gerekmektedir. İmar planına uygun olmayan veya iskan izni alınmamış binalar ve sahipleri için çeşitli yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir yaptırıma maruz kalmamak için bir avukat aracılığı ile binanın gerekli izinlerinin alınıp alınmadığını kontrol ettirmelidir. Aynı şekilde çeşitli mağduriyetlere mahal vermemek açısından satın alınacak gayrimenkulün önceki sahibinden doğan herhangi bir borcunun olmadığından muhakkak emin olunmalıdır. Elektrik, doğalgaz ve su gibi aboneliklerin geçmişten kalan borçları abonelik devirlerinin yapılamamasına neden olmaktadır.

Satın alınacak taşınmaz, alım-satım işlemleri sırasında eski sahibi tarafından halen kullanılıyorsa, eski mal sahibi ile evin tahliye edeleceği tarih konusunda bir anlaşma yapılması da önemlidir. Zira böyle durumlarla karşılaşan alıcı kişiler, eve yerleşmekte gecikmekte ve bu yüzden fazla masraf yapmak zorunda kalmaktadırlar.

Ayrıca Türkiye’de taşınmaz devredilirken belli bazı hallerde mevcut olan kira sözleşmesi de aynı şekilde devredileceğinden; alınacak taşınmazı kullanan bir kiracının olup olmadığını, eğer kiracı bulunuyorsa kira sözleşmesinin şartlarının incelenerek karar verilmesini öneririm.

İnşaat halinde alınan daireler için dikkat edilmesi gereken konulara değinmek gerekirse; ileride inşaat bittiğinde, dairenin alıcıya teslimini garantilemek ve daire üzerinde haklar tanıması açısından kat irtifakı kurulması önemlidir. Bunun yanında inşaat sahibiyle, yani müteahhitle ayrıca bir sözleşme imzalanması gerekir. Sözleşmede inşaatın ne zaman biteceği, ne zaman teslim edileceği, hangi malzemelerin kullanılacağı gibi hususların belirlenmesi ileride beklenmedik durumlarla karşılaşılmaması açısından önemlidir. Ne yazık ki bu önlemleri almayan bazı kişiler, parasını ödedikleri halde evi teslim alamamak, geç teslim almak veya evin içinin beklentilerine uygun olmaması gibi sorunlarla mağdur olabilmektedirler.

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ

 

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için gerekli işlemler :

1.Sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi :

Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür.

Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.

2. Yabancıların taşınmaz edinimindeki kanuni sınırlamalar :

A. Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.

B. Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.

 

3. Pratik bilgiler :

A. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:

-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,

-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,

-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını

veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

B. Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.

C. Ülkemizde mülk almak isteyen yabancıların,

- İlgilisi olduğunu kanıtlaması kaydıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde bahsekonu taşınmaz hakkında bilgi edinmeden hukuki bağlayıcılığı

olan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları,

-Satıcı şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan işlemlerini başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs veya firmalar ile çalışmamaları uygun olacaktır.

Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmaları mümkün değildir.

 

Avukat

Gülşen YILDIZ


Istanbul ve Freiburg Barolarında kayıtlı 

Türk Hukuku Avukatı (gem.§206 BRAO)


Rappentorgasse 6,
77933 Lahr
T. 0049 7821 - 631 66 82
M. 0049 176 - 615 64 878

F. 0049 7821 - 26096

https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1 Ocak 2016 Yurtdışı Borçlanmaya %30  Zam Geliyor !


Almanya veya Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti ve mavi kart sahibi vatandaşların, yurtdışı hizmet borçlanması yaparak Türkiye’den emekli olmaları konusunda özellikle bilmeleri gereken önemli bir husus da, yeni yıldan itibaren borçlanma bedellerine  %30a varan oranlarda zam gelecek olmasıdır.

 

Bilindiği gibi, Türkiye’den emeklilik için ödenmesi gereken Yurtdışı Hizmet Borçlanması bedeli asgari ücrete bağlı olarak değişmektedir.  1 Ocak 2016’dan itibaren asgari ücretin 1.000 TL’den 1.300 TL’ye yükseltilmesi planlanmaktadır.  Bu nedenle asgari ücret artışına paralel olarak yurtdışı borçlanma bedelinde de 1 Ocak 2016 itibari ile artma olacaktır. Dolayısıyla 1 Ocak 2016'dan sonra yapılan tüm başvurularda, borçlanma bedellerinin  %30 zamlı olarak ödenmesi beklenmektedir.

 

Emeklilik bedelindeki fazla ödemeye ilişkin farkı örneklerle açıklamak, aradaki farkı görebilmek açısından daha faydalı olacaktır :

örnegin ;  3600 günden Emekli olabilecek 58 yaşındaki ev hanımı  49.000 TL yerine 63.600 TL ödeyecekken, 5400 günden Emekli olabilecek 52 yaşındaki erkek çalışan  73.400 TL yerine 95.400 TL ödemek durumunda kalacak.

DOĞUM BORÇLANMASI = 9.785.- TL. iken 13.960.- Tl.olacak

3600 güne karşılık 48.924.- TL.ödenirken 69.804.-TL.olacak

5000 güne karşılık 67.950.- TL.ödenirken 96.950.- TL.olacak.

 

Bu nedenle, başvurunun 30 Aralık 2015'ten önce yapılması çok önemlidir. Zira başvurunun bu sene içinde yapılması halinde, zamsız ödemenin   2016 yılında 6 ay içerisinde ödenmesi de mümkün olacaktır.

Vatandaşın başvuruları artınca,  çeşitli isimler altında iş takipçilerinin ortaya çıktığı görülüyor. Bunların hukukçu olmadığı malum. "Biz sizin adınıza başvuruları yapıp paranızı alalım" deniliyor. İçlerinde ciddi olanlar vardır, ayırmak gerekir elbette. Ancak yine de vekalet tuzağına dikkat edilmesi gerekir.

Bilgi eksikliği sebebiyle yaşanabilecek herhangi bir hak ve maddi kayıp sonucunda gereksiz mağdur olmak istemiyor iseniz, mutlaka konunun uzmanı bir hukukçuya danışmanızı tavsiye ederim.

 

 

Avukat Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı

Rappentorgasse 6    veya

Obststr. 7
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  veya  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Nerde evlendiginizin millerarasi hukuk acisindan bir önemi yoktur. Bir Alman vatandasi ile bir Türk vatandasi pekala Italya'da örnegin romantik sehir Venedik'te evlenebilirler. Bu durumda , Italyan Hukukuna göre mi bosanacaksiniz ? Tabii ki hayir...

 

Burada yetkili hukuk ile yetkili mahkemeyi birbirinden ayirmak gerekir :

Bir Türk vatandasi icin Türk mahkemelerinin her zaman yetkisi vardir. Buna göre, Türk vatandasi bosanma davasini ister direk Türkiye'de isterse yasadigi ülkede acabilir. Ancak bosanmada uygulanacak hukukun tespiti cok büyük farkliliklar gösterir.

Bosanma konusunda, eslerin vatandasliklari önem tasir. Eslerin her ikisi de Türk vatandasi ise bosanmada Türk hukuku uygulanir.

 

Peki esler farkli vatandaslikta iseler, o zaman hangi hukuk uygulanir ? 

Bu taktirde milletlerarasi özel hukuk kurallari geregince, taraflarin ortak yasadiklari yer hukuku bosanmada uygulanacak hukuktur. Yani esler en son birlikte nerede yasadi iseler, ora hukuku uygulanir. Buna göre, Alman vatandasi ile evli bir Türk, eger  ortak yasadiklari yer Almanya ise, Alman hukukuna göre bosanacaktir. Dava ister Alman mahkemelerinde görülsün, isterse Türk mahkemelerinde, bu durumda uygulanacak olan hukuk eslerin son defa beraber yasadiklari yer hukukudur.

 

Evlilik malları hakkında eşler evlenme anında oturduklari yani yasadiklari yer veya millî hukuklarından birini açık olarak seçebilirler; böyle bir seçimin yapılmamış olması hâlinde  :

evlilik malları hakkında eşlerin evlenme anındaki müşterek millî hukuku, bulunmaması hâlinde evlenme anındaki müşterek yasadiklari yer hukuku, bunun da bulunmaması hâlinde Türk hukuku uygulanır.

 

Simdi bu genel bilgilerden sonra, siz Avrupa'da iken Türkiye'de bulunan esinizden bosanmak isterseniz, yapacaginiz en dogru is, Türk Hukukunda uzman bir avukata danisarak vekalet vermeniz olacaktir. Avukatiniz sizin durumunuza özgü gerekli bilgileri verecek ve sizi en dogru sekilde yönlendirecektir. Bunun icin Türkiye'ye sahsen gitmenize gerek  yoktur. Avukatiniz sizin durumunuzu degerlendirecek ve gerekirse delil ve taniklarla davanizi sonuclandiracaktir. Türkiye'deki esinizin yasadigi adresi bilmek elbetteki isinizi cok kolaylastiracaktir. Esinizle irtibati kaybetmemisseniz, en hesapli ve hizli yol , Türk hukukunda mümkün olan anlasmali bosanma olanagi olacaktir. Türkiye'deki esinizi anlasmali bosanma konusunda ikna edebilirseniz ve en az bir yildir evli iseniz, tek celsede anlasarak bosanmaniz mümkündür. Ancak bu taktirde, her iki tarafin durusma sirasinda sahsen hakim önüne cikmasi sarttir. Yani durusma günü sahsen orda olmaniz gerekir.

 

 

 

 

Bosanma en az evlenme kadar ciddiye alinmasi gereken bir durumdur. Yasanan her bosanma davasi kendine özgüdür. Bu yazimda verilen bilgiler kisiye özel danismanlik kapsaminda degildir, sadece bilgilendirmek amacli genel konulara dikkat cekmekten ibarettir, bu nedenle danisma niteliginde bir sorumluluk kabul edilemez.  Boşanma gibi ciddiyet gerektiren bir işle ilgili mutlaka bir avukattan hukuki yardım almanızı önemle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Aksi halde boşanma davası yolunda pek çok hak kaybına uğrama ihtimaliniz kuvvetle muhtemeldir.

 

 

Avukat Gülşen YILDIZ
Istanbul Barosu - Freiburg Barosu

Türk Hukuku Avukatı

Rappentorgasse 6    veya   Obststr. 7
77933 Lahr

T: +49 (0)7821 6316682 
F: 
+49 (0)7821 26096 
M: 
+49 (0)176 61564878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  veya  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.avukat-gulsenyildiz.de      https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz